Quảng Ngãi

Public Notary Office No. 1 – Quang Ngai Province
26 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
26 Hung Vuong Street, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Nguyễn Thành Long
4300336569
Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)