Biểu mẫu + cách khai

Ghi tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn ghi (điền) thông tin cá nhân vào tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông để bạn có thể nộp hồ sơ hoàn chỉnh xin cấp hộ chiếu phổ thông. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông là …

Mẫu tờ khai làm hộ chiếu phổ thông

Nếu bạn là công dân Việt Nam, đáp ứng các điều kiện để được cấp hộ chiếu phổ thông, thì mẫu tờ khai làm hộ chiếu phổ thông sau đây là thành phần hồ sơ không thể thiếu cho bộ hồ sơ / thủ tục làm hộ chiếu. …