admin

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị mất

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị mất sẽ phức tạp hơn so với thủ tục làm lại hộ chiếu hết hạn. Phải thêm Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước hoặc ngoài nước. Theo quy định nếu hộ chiếu bị mất ở trong nước …

Thủ tục làm lại hộ chiếu hết hạn

Theo quy định thì Hộ chiếu hết hạn là hộ chiếu còn hiệu lực ít hơn 6 tháng trước ngày hết hạn. Thực tế thì hộ chiếu còn hiệu lực ít hơn 6 tháng sẽ không phép xuất cảnh. Nên nhớ rằng bạn vẫn còn cầm trên tay, …

Thông tư số 07/2013/TT-BCA

BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 07/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2007/TT-BCA NGÀY 29/11/2007 …

Mẫu tờ khai làm hộ chiếu phổ thông

Nếu bạn là công dân Việt Nam, đáp ứng các điều kiện để được cấp hộ chiếu phổ thông, thì mẫu tờ khai làm hộ chiếu phổ thông sau đây là thành phần hồ sơ không thể thiếu cho bộ hồ sơ / thủ tục làm hộ chiếu. …

Thủ tục làm hộ chiếu phổ thông

Website này cung cấp đầy đủ, cụ thể, chi tiết và đơn giản hóa thông tin cần thiết về thủ tục làm hộ chiếu hay cách làm hộ chiếu cho tất cả công dân Việt Nam với tiêu chí “ĐỌC VÀ CÓ THỂ TỰ LÀM HỘ CHIẾU“. Hộ …